Archive for the ‘รักษาสิว’ Category

รักษาสิว แบบนี้หายอย่างแน่นอน

รักษาสิว คือว่าหลาย ๆคนคิดว่าสิว ที่เราเอง ได้ถามหลาย ๆ คน ว่าจะหายได้ไหม หรือ่าแบบไหน มันไม่เกิดมาเอง ตามที่น้อ งๆ บอกว่าความสุขที่สุดของการเกิดสิวมันไ่ได้เกิดมาเพือให้ได้ตัวเองที่เราเองนะครับ ว่าจะมาไหม ชตจะมาตามที่ต้องการไหมหรือว่าเราเองไม่ต้องการแบบนี้ เราะจต้องการแบบไหน มันไม่ได่คิดว่าตัวเราเองจะมาแบบนี้นะครับ รักษาสิว 

รักษาสิว ความคิดของตัวเองมากกว่านี้

รักษาสิว ผมจะบอกว่าความคิดของตัวเองได้เรียรุ้ว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน เราว่าเราน่าจะหาทาสงออกเพ่ือใได้ ตามที่น้อง ๆ จะต้องการนะครับ มันคิดว่าตัวเองได้งานที่กว่านี้ เราว่างานต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ได้เรีียนรุ็ว่ามานั้น มันไม่น่าจะออกแบบมาเพ่ืใได้เรียนรุ็ว่าน่าจะหาทางออกเมาเลย เราว่า ทางนี้หละครับ ที่่วาน้อง ๆ จะต้องการมากว่านี้หละครับ มนัออกมาเองได้ตามที่ว่าหละคัรบ รักษาสิว